Algemene Voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Eigenaar:
O.Landweer
Draaikom 67
1274 NM Huizen
Tel: 6-41 32 60 51
Email : info@itsolutionshuizen.nl
BTW nr: NL.1745.81.877.B01
KvK nr: 52048233

1 Algemeen

Deze algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij IT Solutions Huizen, hierna te noemen ITSH goederen en\of diensten levert aan afnemer/opdrachtgever hierna te noemen afnemer.

1.1 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst gelden alleen als beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Betalings- en Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ITSH en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.3 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing tenzij partijen schriftelijk duidelijk anders overeenkomen.

1.4 Indien met afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met ITSH gesloten overeenkomst.

2 Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van ITSH waaronder mede afbeeldingen, tekeningen opgave van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Een offerte van ITSH heeft een geldigheidsduur van 30 dagen en is vrijblijvend. Als dit aanbod door afnemer wordt aanvaard, heeft ITSH het recht na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat ITSH een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door ITSH uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.4 Na aanvaarding van een opdracht, dient afnemer een aanbetaling te doen van 50% op het totaalbedrag. Hiervoor ontvangt afnemer een factuur.

2.5 De keuze van/voor product of dienst geschiedt uitsluitend voor rekening en verantwoording van de afnemer.

3 Prijzen en Betalingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de onder meer in catalogi, prijslijsten en advertentie vermelde prijzen van ITSH franco geleverd in Nederland en inclusief BTW. Genoemde prijzen gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend volgens prijsopgave c.q. uurtarief genoemd in de (abonnement)overeenkomst.

3.2 Wijziging van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook na acceptatie van de opdracht, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal ITSH gerechtigd zijn om, vanaf de totstandkoming van de overeenkomst en voordat met de uitvoering van het werk is begonnen, kostenverhogingen die zich voordoen, zoals verhoging van de prijzen van leveranciers, aan de afnemer door te berekenen.

3.3 Betalingen door particulieren, stichtingen, verenigingen, scholen dienen contant dan wel door een eenmalige bankmachtiging die door ITSH desgewenst zal worden aangeleverd te geschieden.

3.4 Betalingen door bedrijven dienen bij voorkeur contant te geschieden dan wel via een eenmalige bankmachtiging welke door ITSH desgewenst zal worden aangeleverd dan wel volgens een van tevoren afgesproken betalingstermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum. De facturen zullen uitgesplitst worden geleverd, met aparte BTW vermelding.

3.5 Indien afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is afnemer van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is aan ITSH vanaf de vervaldatum van de factuur, een rente van 1.5 % per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is ITSH gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven.
Alle met de incassering gemoeide kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door afnemer aan ITSH verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van €. 114,45.

3.6 Afnemer kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat ITSH zijn garantieverplichtingen niet, of niet geheel is nagekomen.

4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 ITSH behoudt zich het recht van eigendom voor, van alle aan afnemer geleverde zaken, zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ITSH uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede op grond van artikel 3 lid 4 verschuldigde bedragen.

4.2 Rechten worden aan afnemer slechts verleend, of in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met schriftelijke toestemming van de ITSH geschieden. Afnemer is verplicht ITSH onverwijld te berichten indien derden beslag legt op, onder eigendomsbehoud, geleverde goederen.

5 Leveringen

5.1 Alle door ITSH genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ITSH bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt ITSH niet in verzuim. ITSH is echter niet gebonden aan leveringstermijnen welke vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is ITSH niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van ITSH. Levering van de zaken zal geschieden conform offerte van ITSH.

5.2 Een afnemer die een van zijn werknemers of derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen bij ITSH te kopen of te halen dient ITSH schriftelijk mee te delen indien de opdracht een einde heeft genomen. Een getekende opdrachtbon van afnemer kan volstaan.

6 Medeverplichting afnemer

6.1 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van ITSH nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door ITSH te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Afnemer is verplicht alle door ITSH met het oog op verzending gewenste informatie te verstrekken. Indien afnemer geen plaats van aflevering aan ITSH heeft genoemd geldt het bij ITSH bekende adres als plaats van aflevering en geschiedt opslag voor rekening en risico van de afnemer.
Afwijkende bepalingen met betrekking tot de levering (plaats en tijdstip) dienen in het contract te worden opgenomen.

6.2 Indien is overeengekomen dat de zaken door ITSH in bewaring zullen worden genomen geschiedt opslag voor risico en rekening van de afnemer. In dit geval geldt het magazijn van ITSH als plaats van aflevering en de toezending van de factuur al kennisgeving van opslag.

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de ITSH staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft ITSH het recht tot opschorting van uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.0 Risico

7.1 Het risico van verlies ,diefstal, beschadiging of anderszins van door ITSH geleverde zaken gaat op moment van aflevering over op afnemer.

7.2 Bij door ITSH te leveren zaken is het transport voor risico van de afnemer( behoudens eigen transport van ITSH). De keuze en wijze van transport wordt door ITSH bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet tenzij afnemer dit nadrukkelijk verlangt in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.

7.3 ITSH is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan na het leveren van diensten behoudens schade die direct aantoonbaar is. ITSH heeft hiervoor een risicoverzekering afgesloten. Beoordeling en/of ontvankelijkheid van claims berust uitsluitend bij de verzekeringsmaatschappij. Beroep en bezwaar tegen de door verzekeringsmaatschappij genomen beslissing is enkel mogelijk volgens de voorschriften en normen welke de verzekeringsmaatschappij hiervoor stelt.

8.0 Installatie

8.1 Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien ITSH zorg draagt voor installatie, zal afnemer voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten ter beschikking stellen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.0 Programmatuur ( Alle Software al dan niet geïnstalleerd )

9.1 Indien in de overeenkomst de levering van programmatuur is begrepen, aanvaardt de afnemer deze programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van de levering bevindt zogenaamde (“as is levering”). ITSH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet naar behoren functioneren van de programmatuur. ITSH staat er niet voorin dat de programmatuur geschikt is voor het door afnemer beoogde doel.

9.2 De overeenkomst strekt nimmer tot overdracht van enig recht van intellectuele of industriële eigendom. Het gebruiksrecht van afnemer met betrekking tot programmatuur is beperkt door het bepaalde in de Auteurswet 1912 en hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

9.3 Afnemer is niet gerechtigd wijzigingen in of aan de programmatuur aan te brengen of te doen te doen aanbrengen.

10 Inspectie en Reclame

10.1 Onverwijld nadat ITSH goederen aan afnemer heeft geleverd, zal afnemer deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen onmiddellijk aan ITSH te worden gemeld. Afnemer dient ITSH binnen 5 werkdagen na aflevering van de goederen, de paklijst of kopie van de factuur toe te zenden onder opgave van manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen ITSH binnen 5 werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. Afnemer dient ITSH in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door afnemer van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van afnemer ter zake.

10.2 Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van ITSH niet toegestaan.

10.3 Dit artikel is niet van toepassing op de te leveren programmatuur.

11 Garanties

11.1 Alle geleverde goederen zijn aan geen andere garantie voorwaarden onderworpen dan die welke de toeleveranciers van ITSH op hun goederen verlenen. Op programmatuur (software) wordt geen garantie verstrekt. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij ITSH en ITSH zal deze op zijn kosten aan afnemer op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de voorwaarden van de toeleverancier in rechte niet bindend mochten worden geoordeeld in de relatie tussen afnemer en ITSH, gelden tussen partijen de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van ITSH.

11.2 De garantie omvat het gedurende de garantietermijn naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen de garantieperiode gedetailleerd omschreven bij ITSH zijn aangemerkt. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van ITSH.

11.3 De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag, dan wel transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals b.v. brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers, of indien afnemer zonder toestemming van ITSH in de zaken, waaronder het verbreken van de verzegeling of in de onderdelen die door ITSH in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De als dan door ITSH gemaakte kosten waaronder onderzoek- (met een minimum van één uur) en transportkosten zullen in de hierboven genoemde gevallen tegen de als dan bij ITSH geldende tarieven aan afnemer in rekening worden gebracht.
Tevens vervalt de aanspraak op garantie gedurende de periode dat afnemer niet geheel dan wel niet tijdig aan enige verplichting van de overeenkomst heeft voldaan.

11.4 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ITSH in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven.

11.5 Indien zaken worden gerepareerd buiten de garantietermijn wordt op deze reparaties een garantie gegeven van 3 maanden. Reparaties binnen deze termijn van drie maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.

11.6 Afnemer is verplicht de voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken franco in een deugdelijke verpakking vergezeld van een schriftelijke en duidelijke klachtomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur naar het door ITSH opgegeven adres te sturen, tenzij in een tussen afnemer en ITSH gesloten (onderhoud) contract anders is bepaald. Risico’s van transport van de zaken, zowel naar ITSH als retour, zijn voor rekening van afnemer.

11.7 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door ITSH geen enkele garantie, direct dan wel indirect op de geleverde zaken verleend.

11.8 Op verbruiksartikelen zoals batterijen en accu’s wordt geen garantie gegeven.

11.9 De garantie omvat niet een instaan voor interoperabiliteit met betrekking tot andere producten dan die genoemd op de productverpakking en/of de handleiding.

12 Goederen van toeleverancier.

12.1 Indien en voor zover ITSH goederen van derden aan een afnemer levert zullen, mits zulks door ITSH aan afnemer is medegedeeld, voor wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij ITSH en ITSH zal deze op zijn kosten aan afnemer op verzoek toezenden.

12.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen afnemer en ITSH om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

13 Overdracht van rechten en verplichtingen.

13.1 Afnemer is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITSH.

14 Aansprakelijkheid.

14.1 ITSH is jegens afnemer aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

14.2 In geval van een aan ITSH toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ITSH uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits afnemer ITSH eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan ITSH een redelijke termijn wordt gegund alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde goederen en schade aan andere eigendommen van afnemer.

14.3 De totale aansprakelijkheid van ITSH wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door afnemer aan ITSH betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In géén geval zal de vergoeding meer bedragen dan waarvoor ITSH maximaal verzekerd is.

14.4 De totale aansprakelijkheid van ITSH door dood of lichamelijk letsel en materiële beschadiging van zaken, dit laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van ITSH, zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen op grond van de door ITSH afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.

14.5 ITSH is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is ITSH nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade die is ontstaan als gevolg van met behulp van door ITSH geleverde goederen gegenereerde gegevens.

14.6 ITSH is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die op instructie van afnemer zijn belast met levering van zaken of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

14.7 ITSH is niet aansprakelijk voor schade die tijdens transport van retour gezonden zaken, van afnemer naar ITSH, is ontstaan. Indien goederen niet in originele verpakking retour zijn verstuurd, is ITSH ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport naar afnemer.

14.8 Afnemer vrijwaart ITSH voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of een systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door ITSH geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

14.9 ITSH is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van, of anderszins samenhangt met, het gebruik van geleverde goederen op enige datum, of het verwerken van gegevens betreffende enige datum, welke gelegen is na 31 december 1999 (dergelijke gebreken hierna aan te duiden als ‘Millenniumproblemen’). Met betrekking tot millenniumproblemen in of van een goed dat door ITSH is geleverd na januari 1999 zegt ITSH toe dat deze gedurende 6 maanden na de leveringsdatum kosteloos zullen worden verholpen indien en voor zover die door ITSHs toeleverancier van (het desbetreffende gedeelte van) het goed in het algemeen zijn verholpen en afnemer het millenniumprobleem schriftelijk aan ITSH heeft gemeld binnen deze periode van 6 maanden. Afnemer bevestigt dat hij verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de gekochte producten op het millenniumprobleem.

15 Intellectuele eigendom.

15.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door ITSH vervaardigde en/of ter beschikking materialen, zoals analyses, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij ITSH of diens toeleverancier. De aan afnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen,schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ITSH, geheel noch gedeeltelijk, door afnemer worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook.

15.2 Indien een offerte en/of aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal de aanbieding met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen en alle overige door ITSH verschafte documentatie op eerste verzoek van ITSH worden teruggezonden.

15.3 Alle ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en foto-reproducties dienen op eerste verzoek van ITSH worden teruggezonden.

15.4 ITSH is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere intellectuele eigendomsrechten hoe dan ook genaamd in verband met door ITSH geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien ITSH die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die aan veerafnemer door of vanwege afnemer ter uitvoering van de opdracht zin verstrekt.

16.Overmacht.

16.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht van ITSH wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van ITSH, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transport belemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van ITSH liggen.

16.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van de partij die zich op overmacht beroept voor de periode van overmacht opgeschort. In geval de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

17. Beëindiging.

17.1 Afnemer komt de bevoegdheid tot ontbinding door middel van rechterlijke tussenkomst slechts toe, indien ITSH na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gegund wordt om alsnog haar verplichtingen na te komen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolgde de overeenkomst. Afnemer kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.

17.2 ITSH kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in het geval dat:

1: Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
2: hem al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op zijn vermogensbestanddelen;
3: Afnemer’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd;
4: Afnemer na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting.

ITSH zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

17.3 Vóór ontbinding gefactureerde bedragen betrekking hebbende op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

18. Export.

18.1 Bij export van goederen door afnemer zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Afnemer zal ITSH vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan afnemer toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

19. Toepasselijk recht en geschillenregeling.

19.1 Op alle overeenkomsten tussen ITSH en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag van 1960 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

IT Solutions Huizen sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

IT Solutions Huizen login form